Handelsbetingelser af 30. januar 2023

Hvis ikke andet er aftalt gælder Leif M. Jensens handelsbetingelser:

 • LMJ Kloakservice

LMJ – Sjælland LMJ
Hovedkontor/administration
Sydvestvej 70
2600 Glostrup
Telefon: 43 96 15 66
Email: post@lmj.dk
CVR-nr.: 42 07 85 14

Fyn/Jylland
Administration
Finlandsvej 22
7100 Vejle
Telefon: 70 10 80 00
Email: post@lmj.dk

Jydske Bank A/S
Konto: 7413-0001023561
IBAN: DK2474130001023561
BIC: JYBADKKK

Alle opgaver udføres iht. “Almindelige betingelser for TV-inspektion”, “Dansk byggeris standardforbehold” og Leif M. Jensen A-S’ handels-/standardbetingelser og gælder på alle opgaver og tilbud, hvor der ikke er skrevet eller aftalt andet. Ved udbud hvor forbehold ikke accepteres eller skal kapitaliseres, bortfalder alle LMJ ́s Handelsbetingelser, medmindre andet er nævnt i tilbud.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at vi kan løse en opgave for dig, har vi brug for følgende oplysninger: navn, arbejds-/adresse, telefonnummer og e-mail. Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i.h.t. bogføringsloven, blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes herefter. Vi indsamler ikke personoplysninger via vores website. Kun økonomi- og driftsafdeling har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Formålet er at kunne disponere opgaverne og udarbejde faktura.

Oplysninger afgivet til www.lmj.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes via e-mail til post@lmj.dk

 1. Gældende for opgaver med spule-, og sugevogne:
  1. At materialet i ledninger og brønde er sugebart og ikke fast.
  2. Forbehold for kloaksystemer der ikke er regelmæssigt renset og vedligeholdt, således at brønde og/eller ledninger er fulde af
   slam og faste aflejringer, som besværliggør arbejdet med rensning, spuling og/eller tv-inspektion”.
  3. LMJ frasiger sig ethvert ansvar for skader som følge af spuling, hvor beboer er informeret, men har valgt ikke at gøre som
   beskrevet på beboerinformation.
  4. LMJ frasiger sig ethvert ansvar for skader på bygningsdele og inventar, i situationer hvor det ikke er muligt at udføre opgaven
   udefra, og kunden, med sin underskrift, har givet LMJ lov til at anvende sugeslanger og spuleudstyr indenfor på kundens
   adresse, og at kunden er informeret om at fjerne løse genstande og afdække behørigt for at undgå friktions- og slagskader.
  5. Ved spuling på meterpris er rensning af brønde, sandfang, olie-/benzinudskillere mv. ikke inkluderet.
  6. Rottespærrer afmonteres af LMJ med kundens accept. LMJ genmonterer ikke. Kunden er selv ansvarlig for genmontering via
   autoriseret firma.
  7. Der skal være mulighed for at holde på vej ud for arbejdssted. Kunden sørger for plads/tilladelse, og hvis de ikke gør det
   afregnes kunden for forgæves kørsel.
 2. Forbehold gældende for opgaver med DTVK TV-inspektion:
  1. Alt TV leveres i nyeste DANDAS version, medmindre andet er aftalt.
 3. Forbehold gældende for tæthedsprøvningsopgaver med luft:
  1. Eventuelle afpropninger som ikke er oplyst ved udbud/forespørgsel, afregnes til timepriser efter forbrugt tid.
  2. Alle afpropninger skal kunne sættes fra brønd eller afmonteret afløbsinstallation.
  3. Alle arbejder ifm. af/på montering af afløbsinstallationer er ikke indeholdt i tilbudsprisen
 4. Forbehold gældende for Trykprøvnings- og tæthedsopgaver med vand:
  1. Sikkerhedsventil og afspærringshane levers af kunden.
  2. Vand og tryk udført og leveret af LMJ i regning.
  3. Udgifter eller skader ifm. eventuelle specialflanger betales af kunde.
 5. Forbehold gældende for opgaver med industrispuling:
  1. LMJ frasiger sig ethvert ansvar for skader opstået som følge af at rørets materiale er mere sårbart/blødt end det materiale, der skal spules ud.
  2. LMJ frasiger sig ansvar for skader i forbindelse med Ultra Højt Tryk (UHT) op til 3.200 bar, hvor forhold ikke er som aftalt eller ikke fremgår af tegninger eller lignende.
 6. Forbehold gældende for opgaver med Tørsuger:
  1. Der skal være mulighed for at holde på vej ud for arbejdssted. Kunden sørger for plads/tilladelse, og hvis de ikke gør det
   afregnes kunden for forgæves kørsel.
  2. Ved sandfyldning må der ikke være mere end 30 meter fra vogn til påfyldningsstuds.
  3. Ved sandfyldning udvælger LMJ det materiale der skal blæses med.
  4. LMJ frasiger sig ansvar for skader på asfalt, fortov og lign. i forbindelse med højtip, hvor det ikke er muligt at dække af.
 7. Forbehold i forbindelse med midlertidige afpropninger med ballon:
  1. LMJ frasiger sig ethvert ansvar for skader opstået som følge af dårligt/mangelfuldt tegningsmateriale.
 8. Fælles betingelser & forbehold for alle ovenstående:
  1. Adgangsveje skal være frie af hensyn til mandskab & udstyr. Ved forgæves kørsel, bliver dette afregnet til de aktuelle timepriser.
  2. Brønde skal være tilgængelige (køremulighed indenfor 25 meter) og lette at åbne & til at lukke.
  3. Eventuelle udgifter i forbindelse med fastsiddende udstyr som skyldes årsager uden for montørens kontrol, afregnes i timepriser på forbrugt tid. Ved følgeskader, skal disse betales af kunden.
  4. Påkrævet skiltning, skiltevogn og eventuel opsætning/nedtagning af P-forbudt skilte samt udgifter i forbindelse med dette er ikke inkluderet.
  5. Der tillægges transport til og fra arbejdsadresse.
  6. Ventetid uden for montørens ansvar/kontrol afregnes i timepriser på forbrugt tid.
  7. Alle affaldsudgifter i forbindelse med aflæsning på losseplads, modtageanlæg og eller deponi, er ikke indeholdt i tilbud, med mindre det specifikt er beskrevet i tilbud . Evt. ekstra transport ved ændret affaldsdepot i forhold til tilbud eller øvrig ekstra kørsel uden for LMJ’s eget ansvar.
  8. Vand er ikke indeholdt i prisen/tilbuddet og afregnes pr. påbegyndt m3
  9. Alle priser er eksklusive sikkerhedsudstyr, olietillæg, miljøtillæg, affaldsregistreringsgebyr & gebyr for køretøjskrav
  10. Ved afvigelser imellem faktiske forhold og det oplyste, afregnes timepriser på den ekstra forbrugte tid.
  11. Ved manglende oplysninger som er relevante for udførsel, tillægges eventuelle ekstraudgifter, som skyldes dette.
  12. Såfremt du beder LMJ fremskaffe tegninger eller andet materiale ifm. tilbud, forbeholder vi os ret til at fremsende faktura på medgået tid samt evt. gebyrer, uanset udfaldet på tilbuddet/opgaven.
  13. LMJ frasiger sig ethvert ansvar for skader eller følgevirkninger efter akut afmontering eller montering af toilet, renseklapper og lignende ifm. udførelse af en opgave. Arbejder på rør som ligger over gulvhøjde, bør altid udføres af en aut. VVS-montør.
  14. Der erstattes ikke rottespærre og højvandslukke hvis LMJ ikke er gjort opmærksom på dette ved arbejde i ledninger.
  15. Alle priser på vores tilbud er altid eksklusiv gældende moms.
  16. Priser justeres én gang årligt efter Dansk Statistiks indeks for slamsugning, medmindre andet er aftalt.
  17. LMJ’s standard betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  18. Tilbud og prisoverslag er altid gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre anden frist er anført i tilbud.
  19. Prisoverslag overslagsprisen skal ses som vejledende og opgaven udføres billigst muligt i regning iflg. materialer og tidsforbrug.
  20. Arbejde på overtid afregnes pr. medgået time.
  21. Tilkald som udføres af vores vagthold efter normal arbejdstid afregnes med et udkaldsgebyr, som dækker tilkald og arbejde op til 2 timer. Tid herudover afregnes med timebetaling og overtid.
  22. Reklamationsret, erhvervskunder: Reklamationer og klager indgives skriftligt, senest 8 dage efter afsluttet opgave og sendes pr. e-mail til post@lmj.dk. Såfremt denne frist ikke overholdes, fortabes reklamationsretten. Du har som erhvervskunde ret til at få udbedret evt. mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, medmindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan holdes ansvarlige for.
  23. Reklamationsret, forbrugere: Som udgangspunkt har du ikke fortrydelsesret når du handler hos os, idet den serviceydelse vi leverer udføres umiddelbart efter din bestilling og fortrydelsesret dermed i praksis bortfalder. Der henvises i øvrigt til Forbrugeraftalelovens kapitel 4, § 18. Klager over mangelfuldt arbejde bedes indsendt straks via e-mail til post@lmj.dk.

© Copyright 2024 - Leif M. Jensen A/S